Allocation

CategoryAllocation (%)

Initial

29.5

Treasury

15.0

Liquidity

15.0

Foundation

15.0

ICO

12.5

Marketing

5.0

Airdrop

5.0

Pre-sale

3.0

🟡 Người đóng góp ban đầu (29.5%)

Điều này đề cập đến tỷ lệ được phân bổ cho các thành viên trong nhóm và những người hỗ trợ ban đầu đã đóng góp từ khi dự án bắt đầu. Những cá nhân này đã đặt nền móng cho dự án và đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển sớm của nó, làm cho họ trở thành những người đóng góp chính vào thành công của dự án.


🟡 Kho bạc (25%)

Điều này đề cập đến quỹ dự trữ để hỗ trợ chi phí hoạt động và đầu tư tương lai cho sự tăng trưởng bền vững của công ty. Những quỹ này được sử dụng cho sự ổn định và phát triển lâu dài của dự án.


🟡 Tính thanh khoản (15%)

Token được phân bổ cho các DEX (Sàn giao dịch Phi tập trung) và các quỹ thanh khoản khác để đảm bảo tính giao dịch và khả năng truy cập của token. Điều này góp phần duy trì và tăng giá trị thị trường của token.


🟡 Quỹ (15%)

Quỹ này được phân bổ cho các nhà phát triển, người vận hành và những người đóng góp chính của Quỹ Anemoi để hỗ trợ việc đạt được tầm nhìn và mục tiêu dài hạn. Nó được sử dụng trong các lĩnh vực khác nhau như hỗ trợ nghiên cứu và phát triển.


🟡 Cung cấp Đồng Tiền Ban Đầu (12.5%)

Đây là quá trình bán token cho các nhà đầu tư để huy động vốn. Tiếp thị có tổ chức, bảo vệ nhà đầu tư, tuân thủ pháp luật là những yếu tố quan trọng để thực hiện thành công ICO.


🟡 Tiếp thị (5%)

Nó được sử dụng để tăng cường khả năng nhìn thấy của dự án và hỗ trợ các chiến lược ra thị trường. Các hoạt động tiếp thị hiệu quả là thiết yếu cho sự phát triển và mở rộng thành công của dự án.


🟡 Phát tặng (5%)

Nó được phân phối cho các thành viên cộng đồng để kích thích sự kích hoạt và tham gia của cộng đồng. Điều này giúp mở rộng cơ sở người dùng và tăng sự quan tâm và sự tham gia vào dự án.


🟡 Bán trước (3%)

Presale là quá trình bán token với giá giảm cho các nhà đầu tư được chọn lựa trong một thời gian hạn chế trước ICO. Điều này được sử dụng để gọi vốn ban đầu và hỗ trợ dự án trong giai đoạn đầu.


Last updated